Om Ørnulf

Ørnulf Olsen Aamlid er en erfaren advokat og rådgiver. Han har fokus på leveranse, løfter frem kommersielle hensyn, er lyttende, proaktiv og løsningsorientert. Han brukes ofte som sparringpartner av beslutningstakere.

Ørnulf har solid kompetanse og erfaring med kontraktsrettslige temaer og problemstillinger, både for private og offentlige virksomheter, for arbeidsgivere og arbeidstakere. Dette innen kjøp og salg, samarbeidsavtaler, IT-kontrakter, distribusjons- og agentforhold, investeringer, aksjonæravtaler, konsulent- og tjenesterelaterte avtaler, transaksjonsrelaterte avtaler, entreprise, med videre. Han bistår jevnlig bedrifter med utarbeidelse av standardavtaler samt gjør kontraktrevisjoner, basert på endringer i rammefaktorer og opparbeidede brukererfaringer, for å sikre målsettinger og virksomhetskritiske forhold.

Ørnulf har betydelig kompetanse og erfaring innen arbeidsrett, og har vært leder av arbeidsrettsavdelinger i flere advokatfirmaer (bla. Deloitte og Dalan). Han bistår både private og offentlige arbeidsgivere, samt arbeidstakere innenfor dette området. Hovedsakelig er bistanden knyttet til individuell arbeidsrett og transaksjonsrelatert arbeidsrett, som virksomhetsoverdragelser, mv.  Han har gjennomført og administrert et stort antall arbeidsrettslige omorganiseringer og nedbemanningsprosesser for norske og utenlandskeide virksomheter.

Ørnulf har også solid kompetanse og erfaring med kjøp og salg av virksomheter. Dette gjelder både for private aktører (norske og utenlandske) samt for det offentlige (departementer, direktorater, stiftelser, mv.). Slik bistand omfatter gjerne due diligence, valg av organisering og struktur, herunder utskilling og etablering av offentlig virksomhet, forhandlinger samt utferdigelse av nødvendig avtaleverk.

Ørnulf har lang erfaring med å føre saker for retten, både for de alminnelige domstoler og for voldgiftsrett, og er en solid prosedyreadvokat. En stor andel av de sakene Ørnulf prosederer gjelder avtale- og kontraktsrett, og da gjerne i forhold til ansvar og erstatning. og uenighet om avtaleforståelse samt arbeidsrettstvister. Ørnulf har vært engasjert av privatpersoner og selskaper som mekler i forretningsmessige tvister. Han har hatt flere styreverv i industrielle virksomheter og ideelle organisasjoner.

Kompetanseområder

EXAMPLE STRING