Category

Nyheter
Gulating lagmannsrett avsa ankekjennelse 3. desember etter en forføyningssak i forbindelse med en anskaffelse gjennomført av Eid kommune. Saken omhandlet hvorvidt kommunen pliktet å avvise valgte leverandør som følge av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav, i en konkurranse om rehabilitering og ombygging av omsorgsbygg for eldre etter anskaffelsesforskriftens del I og II. Det aktuelle kvalifikasjonskravet i...
Torsdag 24. oktober kl 15.00 - 17.00
Systematiske brudd på anskaffelsesregelverket.
Siste ord er sagt i Fosen-saken. Fredag 27. september kom Høyesteretts avgjørelse i HR-2019-1801-A. Høyesterett fastslår at ansvarsnormen som følger av EØS-retten –kravet om «tilstrekkelig kvalifisert brudd» – trer i stedet for den tradisjonelle aktsomhetsnormen. Fosen-Linjen fikk ikke medhold i sitt krav om erstatning for positiv kontraktsinteresse, da Høyesterett kom til at det forelå saklig...
Det gleder oss å kunne ønske Emilie Mora velkommen som ny advokatfullmektig i Vaar. Hun spesialiserer seg innen offentlige anskaffelser, som hun hovedsakelig vil jobbe med, i tillegg til alminnelig forretningsjuss. Emilie skrev sin masteroppgave hos oss våren 2019 om oppdragsgivers oppfølgingsansvar ved mislighold fra leverandørens side. Dette er en spennende og uavklart problemstilling i...
Managing partner Thor Beke i Vaar Advokat AS deltar i paneldebatt med Crayon, Microsoft, NAV og IKT Norge om teknologi og digitalisering. Vi ser frem til spennende diskusjoner om utviklingen av Norge som teknologinasjon, herunder om pågående digitaliseringsprosesser i samfunnet og etableringen av nye datasentre. Håper å se så mange som mulig i Arendal!
Torsdag formiddag kom EFTA-domstolens for andre gang med en rådgivende uttalelse i Fosen Linjen-saken. Høyesterett ba om EFTA-domstolens syn på hvorvidt «ethvert brudd på regelverket for offentlige anskaffelser i seg selv er nok til at det foreligger ansvarsgrunnlag for positiv kontraktsinteresse?». EFTA-domstolen konkluderer med at «håndhevelsesdirektivet artikkel 2 nr. 1 bokstav c ikke krever at...
Som følge av stor etterspørsel gjør vi Vaar Portal tilgjengelig tidligere enn planlagt. Portalen er en digital tjeneste der det publiseres egenprodusert, juridisk materiale innenfor offentlige anskaffelser, IT og personvern. For tilgang til tjenesten, klikk her